Panel klienta   Detal / Hurt
Zarejestruj się już dziś

Jako wyłączny importer i dystrybutor znanych angielskich producentów zapraszamy do współpracy Galerie, Sklepy i Partnerów biznesowych zainteresowanych sprzedażą konkretnej marki w pełnym asortymencie.

Oferujemy Państwu dostęp do najnowszych kolekcji wszystkich znanych producentów.

 

 

Polityka bezpieczeństwa

Sklepu Internetowego Epoka.pl

§1

Postanowienia ogólne

1.      Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora danych osobowych (Usługodawcęw związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną przy użyciu Portalu [epoka.pl]. Określenie: „korzystanie z Portalu” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z usług Portalu” czy „korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu Portalu”.

  1. Administratorem danych osobowych jest Bożena Mooney, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Epoka Stylowe Wnętrza, NIP 5342042317, REGON 014907580, siedziba głównej działalności: Al. Jerozolimskie 334, 05-820 Piastów, adres do doręczeń: Al. Jerozolimskie 334, 05-820 Piastów. Administrator danych osobowych pełni równocześnie funkcję Administratora bezpieczeństwa informacji.

3.     Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. 

§2

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych osobowych

1.  Administrator przetwarza następujące dane osobowe – ich podanie jest niezbędne do złożenia zamówienia, zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży na Portalu i obsługi reklamacji:

a)  Nazwę użytkownika;   b)  Adres e-mail

c)  Imię; d)   Nazwisko;   e)  Telefon;

f)  Kod pocztowy;   g)  Miejscowość;   h)  Ulica i numer lokalu.

2. Administrator może ponadto przetwarzać inne dane osobowe, jeśli Użytkownik zdecyduje się je podać (ich podanie nie jest niezbędne do korzystania z Portalu):

a)  Nazwa firmy;   b)  Kod pocztowy;   c)  Miejscowość;  

d)  Ulica;   e)  Numer domu   f)  Numer lokalu;

g)  Telefon stacjonarny;  h)  NIP;   i)  REGON;

j)  Osoba odpowiedzialna za kontakt;   k)  Stanowisko   l)  Godziny kontaktu;

3.  Użytkownicy Portalu nie dzielą się na zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Chcąc zalogować się do Portalu, Użytkownik podaje imię i maila. Logowanie do Panelu Użytkownika obywa się na zasadzie specjalne wygenerowanego linka do Panelu, indywidualnego dla każdego Użytkownika.

4.  Ponadto Administrator danych osobowych może przetwarzać (jak każdy Portal) tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Użytkownika z Portalu, takie jak:

a.  Adres IP; b.  Logi cyfrowe;   c.  Informację o skorzystaniu z Portalu

d.  Typ przeglądarki;   e.  Nazwa domeny;   f.  Typ systemu operacyjnego.

5.  Portal może wykorzystywać ciasteczka(Cookies), które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za zgodą Klienta. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

6.  Przy korzystaniu z Portalu — w przypadku, gdy zadane przez Użytkownika pytanie czy też przesłany załącznik zawiera dane osobowe osób trzecich — należy pamiętać o ich anonimizacji (np. w przypadku wysyłania załącznika – wykreślenia), zaś  w przypadku opisu sprawy można zastąpić imię i nazwisko innej osoby inicjałami albo podać inne imię i nazwisko.

§3

W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?

1.  Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych w celu korzystania z usług Portalu, w szczególności w celach księgowych, do złożenia zamówień, zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży, obsługi w sklepie internetowym i obsługi reklamacji. Aby zrealizować umowę, Sklep Internetowy może udostępnić zebrane dane do podmiotów takich jak: operatorzy systemów płatności, firmy kurierskie, firmy spedycyjne.

2.  Ponadto Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowej (Newsletter) za pomocą platformy Freshmail, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

3.  Zgodę, o której mowa w ust. 2, można odwołać w każdym czasie.

§4

Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych?

Dostęp do Danych osobowych mają:

1.  Administrator

2.  Jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane z Portalem (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system oraz administratorzy prawni Portalu) – w zakresie określonym przez Administratora, są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

3.  Podmiot obsługujący elektroniczne systemy płatności PayU.pl

PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399, NIP 779-23-08-495

Dotyczy to następujących Danych Osobowych:

a)  Imię;  b)  Nazwisko  c)  Adres zamieszkania

d)  Numer rachunku bankowego

Dane są udostępniane tylko w zakresie koniecznym do obsługi płatności.

Wysyłanie newsletterów odbywa się za pomocą platformy Freshmail, FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051.

§5

Czy moje Dane osobowe są bezpieczne?

Dane osobowe Użytkownika są należycie zabezpieczone. Serwer, na którym znajduje się Portal, jest obsługiwany przez firmę home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335  , email:  info@home.pl, tel. 504 502 500, która zapewnia bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych. Środki te zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§6

Co się dzieje z moimi Danymi osobowymi? Czy mogę poprosić o ich usunięcie?

1.  Po podaniu Danych osobowych są one przechowywane w bazie Administratora danych osobowych. Można jednak w każdym czasie poprosić o ich usunięcie z bazy.

2.  Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem można przetwarzać te spośród Danych osobowych, które:

a)  są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienie w Portalu.

b)  są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;

c)  są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;

d)  w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.

3.  Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Użytkownika z Portalu (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), Administrator danych osobowych może przetwarzać Dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, z tym, że dla celów dowodowych Administrator danych osobowych jest zobowiązany utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Portalu. Dlatego zawsze należy korzystać z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

4.  Usługa uruchamiana na portalu pastandpresent.pl zabezpieczona jest hasłem dostępu. Hasło to ma min. 6 znaków. W ten sposób dostęp do konta możliwy jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji. Jeśli Użytkownik zapomniał hasła, dostępna jest możliwość zmiany hasła poprzez Resetuj w panelu administracyjnym.

§7

Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?

PRAWO DOSTĘPU

Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Sprzedawca zamierza przetwarzać dane Klienta w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy biuro@epoka.pl

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

PRAWA KLIENTA

W związku z przetwarzaniem  danych osobowych Klientowi przysługuje prawo do:

1.  żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,podstawach prawnych ich przetwarzania, oraz podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane

2.  żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, uzupełnienia lub aktualizacji, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie

3.  żądania od Administratora usunięcia danych osobowych

4.  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych i dodokonywania operacji wyłącznie, na które Klient wyraził zgodę

5.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.

6.  przenoszenia danych osobowych w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą

7.  wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, to posiada Klient prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Klient może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie Newslettera.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

•          kontakt e-mailowy pod adresem: (biuro@epoka.pl)

•          kontakt pisemny na adres: Al. Jerozolimskie 334, 05-820 Piastów

Administrator może podejmować, w oparciu o dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Piastów, dn. 25 maja 2018
Polityka Prywatności       Copyright (c) 2016 - Epoka Stylowe Wnętrza